,

കവടിയാർ തിരുവനന്തപുരം 5 സെന്റ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

Located at Kadappathala Nagar Kowdiar
Kowdiar -Pipeline road = 200 mtr
Area : 5 cents
Residential Land
Compound wall
Lorry access to plot
Price : 16 lakhs/cent
Call : 9447247442,8281920293

 

YouTube video