,

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക് വട്ടപ്പാറ വെറ്റിനാട്

Located between Vattappara and Vettinad
300 mtrs from MC Road
Area : 5,6,7 cents
Residential Area
Market : 300 mtrs
Lourdes Mount School : 1 km
Vattappara : 1.25 km
Vettinad : 1 km
Price : 2.25 lakhs/cent
Call : 9567505133, 7994076845

 

 

YouTube video