തിരുമല പേയാട് തച്ചോട്ടുകാവ് മലയിൻകീഴ് വിൽക്കാനുള്ള വീടുകൾ

38 ലക്ഷം.മലയിൻകീഴ് ജംഗ്ഷന് സമീപം ഒരു സൂപ്പർ ബജറ്റ് വീട് വിൽപ്പനക്ക്

വീഡിയോ കാണാം :

YouTube video

 

 

59 ലക്ഷം.തിരുമല വിഴവൂർ പുതിയ വീട് വിൽപ്പനക്ക് 

വീഡിയോ കാണാം :

YouTube video

 

50 ലക്ഷം.മലയിൻകീഴ് ജംഗ്ഷന് സമീപം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വീട് വിൽപ്പനക്ക് 

വീഡിയോ കാണാം :

YouTube video