, ,

പേരൂർക്കട വഴയില ആറാംകല്ല് ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

Plots Located 250 mtrs from main road
Aramkallu – Mukkola Nettayam Road
Area :3,4,5,6,7 cents
Lorry access
Tar Road Frontage
Karabhoomi
Peroorkada : 1.5 km
Vattiyoorkavu : 2 km
Price :6.90 lakhs/cent
Call : 9400440105, 9645555018

 

YouTube video