, ,

പേരൂർക്കട വഴയില മെയിൻ റോഡ് ഫ്രോൻറ്റേജ് വീട് വിൽപ്പനക്ക്

Located Near Popular Automobiles Vazhayila (aramkallu )
Main Road Frontage House
Area : 13.340 cents 2400 sqft
5 bedrooms (4 attached)
18 years old House
Well water & KWA water
Vazhayila Jn : 150 mtr
Peroorkada : 2.5 km
Nedumangad : 9 km
Price : 2.90 crore
Call : 9443621803

 

YouTube video