,

മലയിൻകീഴ് വില കുറവിൽ ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

Located at Shivaji puram Near Vyasa School
Total area : 82 cents
5 cents of plots available
Malayinkeezhu : 3.5 km
Pravachambalam : 6.5 km
Pappanamcode : 7 km
Price :2.5 lakhs /cent
Call : 9495301080,9847069166

 

YouTube video