, ,

ലുലു മാളിനും ശ്രീകാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും മദ്ധ്യേ 6 സെന്റ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക്

Land located at Engineering College-Alathara-Kattela road
Opposite to sowparnika Flats
KSRTC Bus route frontage
Area :6.4 cents
Premium Location
Lorry access
Tar road frontage
Engineering College : 1 km
Lulu : 2 km
Bypass road : 2 km
Sreekariyam : 2 km
Price : 11 lakhs/cent
Call : 9037001886,8157959153

 

 

YouTube video