,

വെഞ്ഞാറമൂട് 2.5 ലക്ഷം / സെന്റ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

Located Opposite to LPS Perumala
Main Road : 20 mtr
Lorry access,Karabhoomi
Compound wall
Area : 2 acres
Will be sold as Plots also
Venjaramoodu : 3 km
Bus route : 20 mtr
Price : 2.5 lakhs/cent
Call : 9447238533

 

YouTube video